privredna-mreza 

Unesite pojam (min. 3 slova)


   

  Tražili ste danas 24.09.2023


  ZORAN GEOMETAR SR
  privredna-mreza

   
   
  Ukoliko vam treba GEOMETAR koji vam može kvalitetno tačno i brzo obezbediti geodetski snimak, omeđavanje, snimanje i izradu katastarsko topografskih planova, projekat geodetskog obeležavanja, protokol regulacije, snimanje podzemnih instalacija, snimanje objekta i njegovo knjiženje u katastru nepokretnosti, formiranje građevinske parcele, na pravoj ste adresi.
   
  NAŠE USLUGE OBUHVATAJU :
      Pronalazak mreže geodetskih tačaka
      Priprema podataka za snimanje terena
      Snimanje stvarnog stanja na terenu
      Izrada elaborata u digitalnom i analognom obliku
  OBELEŽAVANJE MEĐA
      Pronalazak mreže geodetskih tačaka
      Priprema elemenata iskolčavanja parcele
      Iskolčavanje parcele i obilježavanje međe vidnim i trajnim belezima
  PARCELACIJA ZEMLJIŠTA
      Izrada prijedloga parcelacije
      Pronalazak mreže geodetskih tačaka
  ETAŽIRANJE
      Mjerenje tlocrta objekta
      Izrada tlocrta objekta i računajne korisnih površina
      Izrada elaborata etažiranja
  SNIMANJE ZA IZRADU REGULACIONOG PLANA
      Nanošenje linije obuhvata na ažurne geodetske podloge
      Rekognosciranje terena
      Pronalazak mreže geodetskih tačaka
      Priprema terenskih skica (geodetske podloge) za snimanje detalja
      Snimanje detalja (zavisno od razmjere)
      Izrada *SHP sa nazivima ulica i kućnim brojevima
      Izrada elaborata u digitalnom i analognom obliku
  SNIMANJE PODZEMNIH I NADZEMNIH INSTALACIJA
      Rekognosciranje terena
      Pronalazak mreže geodetskih tačaka
      Priprema podataka za snimanje terena
      Priprema elemenata iskolčenja projektovane trase
      Iskolčenje trase instalacije
      Snimanje izvedenog stanja na otvorenom rovu
      Snimanje izvedenog stanja na zatvorenom rovu
      Snimanje (skica okna) postavljenih šahtova na trasi
      Izrada elaborata u digitalnom i analognom obliku
      Predaja elaborata u nadležnu instituciju u svrhu dobijanja saglasnosti za upotrebu
  SNIMANJE ZA POTREBE PROJEKTOVANJA
      Rekognosciranje terena
      Pronalazak mreže geodetskih tačaka
      Priprema podataka za snimanje terena
      Snimanje terena
      Iscrtavanje situacije terena sa visinskom predstavom (sa izohipsama)
      Iscrtavanje situacije u 3D modelu
      Crtanje poprečnih profila
      Crtanje uzdužnih profila
      Izrada digitalnih modela (terena DMT, rijeke DMR....)
      Izrada elaborata u digitalnom i analognom obliku
  SNIMANJE OBJEKATA OD KULTURNOG I ISTORIJSKOG ZNAČAJA
      Pronalazak mreže geodetskih tačaka
      Priprema podataka za snimanje terena i objekta
      Snimnje terena i objekta
      Snimanje „fasada“ objekata ( kuća, zgrada, mostova, vjerskih objekata...)
      Iscrtavanje situacije
      Iscrtavanje situacije u 3D modelu
      Iscrtavanje poprečnih profila objekata (fasada)
      Izrada elaborata u digitalnom i analognom obliku
  +381 61 30 45 600
   
  GRAĐEVINARSTVO
      Mjerenje pomaka i deformacija tla i objekata
      Mjerenje i određivanje površina i zapremina masa
      Priprema podataka iskolčenja objekata (visokogradnja i niskogradnja)
      Praćenje u izgradnji svih vrsta objekata(visokogradnja)
      Praćenje u izgradnji svih vrsta objekata (niskogradnja)
      Snimanje izvedenog stanja projekta sa izradom elaborata u digitalnom i analognom obliku
   IZRADA BAZA PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA
      Georefernciranje planova, pretvaranje iz analognog u digitalni oblik
      Vektorizacija katastarskih planova
   HARMONIZACIJA
      Georefernciranje planova
      Identifikacija parcela
      Izrada prijavnih listova i skica
   
   
   
  Advertising & Marketing
  Privredna Mreža Balkana
  Petrović Sandra
  +381 61 30 45 600
   
  Tagovi : Geometri, Geodetski radovi, Snimanje parcela, Elaborat geodetskih radova, Legalizacija objekata, Etažiranje objekata, Snimanje i ucrtavanje objekata, Geodetske usluge

   

  Tagovi: Geometri Geodetski radovi Snimanje parcela Elaborat geodetskih radova Legalizacija objekata Etažiranje objekata Snimanje i ucrtavanje objekata Geodetske usluge

  privredna-mreza privredna-mreza privredna-mreza privredna-mreza privredna-mreza privredna-mreza privredna-mreza privredna-mreza

   

  geometar

  Belčeva 2
  35250 Paraćin
  +381 64 144 75 92
  -
  zorangeometar.paracin@gmail.com

  -


  KONTAKTIRAJTE OVU FIRMU

  Ukucajte verifikacioni kod (mala i velika slova):
  kZviE

   

   

  Sarađujemo 2324 dana

  Kupci i ovo traže